Nincs engedélyezve a javascript.
AZ „UTAZZON EL A POKOLI ERÉNNYEL FIRENZÉBE!” ELNEVEZÉSŰ AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. A játék leírása
 
1.1. A Pioneer Books Kft. (2040 Budaörs, Baross köz 6.,a továbbiakban: Szervező) 2013. május 27. és július 31. között a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot (továbbiakban: Játékot) bonyolítja le azok között, akik megvásárolják Sylvain Reynard Pokoli erény című regényét, és a vásárlást igazoló nyugta (továbbiakban: Blokk) másolatát (továbbiakban: Pályázat) a Játékos nevének, pontos lakcímének, telefonszámának és – ha van – e-mail címének feltüntetésével a Játék 1.3 pont szerinti időtartama alatt levélben eljuttatják a Szervező 2.4 pontban megadott levelezési címére.
 
1.2. A Játékban a 3. pont szerinti nyeremény kerül kisorsolásra.
 
1.3. A Játék időtartama: 2013. május 27., hétfő 00:00 órától 2013. július 31., szerda 23:59 óráig.
 
1.4. A Játékban való részvétel a 2.8. pont szerinti Pályázat leadásával válik hatályossá, amely egyben a jelen hivatalos részvételi és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 
2. Részvételi feltételek
 
2.1. A Játékban kizárólag azon devizabelföldi, 18.évet betöltött természetes személy vehet részt, aki nem esik a 2.2 és 2.3.pontokban meghatározott kizáró okok alá. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 
2.2. A játékból ki vannak zárva a Pioneer Books Kft. alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 
2.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett akciókból azt, aki bármely Szervező által szervezett játékban csalást/hamisítást vagy azok kísérletét követi el.
 
2.4. A Játékban való részvétel alapvető feltétele Sylvain Reynard Pokoli erény című regényének megvásárlása, és a vásárlást igazoló Blokk másolatának beérkezése levélben 2013. május 27. és július 31. között a Szervező nevére és levelezési címére: Pioneer Books Kft., 2041 Budaörs, Pf. 449. Ennek hiányában a Pályázat a 4.2. pont szerint a sorsolás során kizárásra kerül.
 
2.5. Egyszeri vásárlás egy Pályázat beküldésére jogosít.
 
2.6. A nevének, pontos lakcímének, telefonszámának és– ha van – e-mail címének a Pályázaton történt megadásával kerül a nyertes meghatározásra. Kisorsolás esetén a nyertes az eredeti Blokkal köteles igazolnia vásárlást, ezért kérjük, a Blokkot őrizzék meg! Ennek hiányában a nyertesként kisorsolt Játékos kizárásra kerül.
 
2.7. 2013. július 31., szerda 23:59 órát követően beérkező Pályázatok a Játékban nem vehetnek részt.
 
2.8. A pályázás feltétele, hogy a Játékos a Pályázaton feltünteti a személyes adatait: név (vezeték- és keresztnév), cím, telefonszám és – ha van – e-mail cím, valamint a Pályázatát levélben eljuttatja a Szervező levelezési címére. A hiányos vagy hibás adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek és nyereményre nem jogosítanak.
 
3. Nyeremény
 
3.1. Az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:
 
1 db kétszemélyes nyeremény, amely magába foglalja:
– 2 fő részére repülőjegy (turista osztályon) Firenzébe,
– 2 fő részére 2 éjszakára szállás kétágyas szobában a város egyik háromcsillagos szállodájában, reggelivel,
– 2 fő részére Firenze Card, amivel 72 órán át ingyenesen használható a tömegközlekedés és látogathatók a múzeumok és a nevezetességek.
A nyeremény kizárólag a felsoroltakat tartalmazza, egyéb felmerülő költségeket nem.
A nyeremény tartalmát a Szervező rendeli meg és fizeti ki a nyertessel egyeztetett időpontra 2013. szeptember 1. és 2013. október 31. között. A dátum lejártát követően a nyeremény érvényét veszti.
A nyeremény nem átruházható és nem váltható készpénzre.
 
4. Sorsolás
 
4.1. A sorsolásra 2013. augusztus 5-én, hétfőn 14.00 órai kezdettel kézi sorsolással, közjegyző jelenlétében kerül sor a Szervező telephelyén (2040 Budaörs, Baross köz 6.). A nyeremény tekintetében 1 (egy) nyertes mellett 2 (két) tartaléknyertes Pályázatot húz ki. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre.
 
4.2. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt részvételi (személyi és alaki) feltételeknek, és így kizárásra kerül, vagy ha a vásárlást igazoló eredeti Blokkot nem tudja bemutatni a nyeremény átvételekor, úgy helyette tartaléknyertesként az időben utána kisorsolt érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek. Amennyiben az adott játékra kihúzott egyik tartaléknyertes sem lesz jogosult nyereményre a fentiek szerint, úgy az adott játékot meghiúsultnak kell tekinteni.
 
5. A nyertesértesítése, a nyeremények átadása
 
5.1. A Szervező a nyertest levélben és telefonon értesíti a sorsolástól számított 7 munkanapon belül. Tartaléknyertes értesítésére csak akkor kerül sor, ha ő válik jogosulttá az adott nyereményre. A Szervező a sorsolás eredményét, a nyertes nevét a sorsolást követő 7 munkanapon belül a www.pioneerbooks.hu internetcímen hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve és lakcíme (csak a település és irányítószám megjelölésével) jelenik meg.
 
5.2. A nyeremény átadására a sorsolást követő 30 napon belül az alábbiak szerint kerül sor: ezen időszakon belül a nyereményjáték Szervezőjének meg kell állapodnia az nyeremény beváltásának és az átadás időpontjában a nyertessel.
 
5.3. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen 30 napos határidőn belül tudja biztosítani. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, és vele szemben semmilyen igény nem érvényesíthető. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át, úgy annak bruttóértékét a Szervező a vonatkozó szabályok szerint játékadóként fizeti be a központi költségvetésbe.
 
5.4. A nyeremény átadása személyesen, a nyertessel egyeztetett helyen történik. A nyeremény átadásának feltétele a nyertes eredeti Blokk bemutatása, így ennek hiányában – bármilyen oka is van annak, hogy nyertes az eredeti Blokkot nem tudja felmutatni – a nyeremény átadása megtagadásra kerül.
 
5.5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, valótlan, kitalált, hiányos vagy téves adatot adott meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 
5.6. A nyeremény másra nem ruházható át és pénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó SZJA- és nyereményadó-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.
 
6. Adatvédelem
 
6.1. A Játékos személyes adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes. A Játékban résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat (név,lakcím, telefonszám, e-mail cím) a Szervező a Játék lebonyolítása céljából a Játék időtartama alatt – a Nyertes adatai pedig a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában – rögzítse, kezelje. A Nyertes egyebekben hozzájárul ahhoz, hogy neve és településének megnevezése a pioneerbooks.hu oldalon nyilvánosságra kerül.
 
6.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Egyúttal a Játékosnak bármikor lehetőséget biztosít arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását a következő címen: Pioneer Books Kft., 2040 Budaörs, Baross köz 6., illetve az info@pioneerbooks.hu e-mail címen. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
 
6.3. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból valókizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kéri.
 
7. Egyéb rendelkezések
 
7.1. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.pioneerbooks.hu internetes oldalon az akció időtartama alatt. A Játékkal kapcsolatos bármilyen hibabejelentés a 06-30-971-6599 számú telefonszámon hétköznapokon (hétfőtől péntekig) 08.00–16.00 között tehető meg.
 
7.2. A Szervező a játékszabályzat és játékmenet módosításának jogát fenntartja.
 
Budaörs, 2013. május 16.
 
Pioneer Books Kft.
Szervező